Ogłoszenia dla klas III gimnazjum 14 stycznia 2018 roku

14 stycznia    Godzina 15.00 Msza święta i spotkanie organizacyjne.

15 – 28 stycznia – kolejne dwa spotkania w grupach.

W tym czasie należy do swoich animatorów dostarczyć podanie według wzoru zamieszczonego poniżej. Osoby co do których nie ma wątpliwości co do dopuszczenia do przyjęcia sakramentu wpłacają u swoich animatorów 50 zł na pamiątkę z bierzmowania i dar ołtarza.

Osoby ochrzczone po za naszą parafią, powinny do podania dołączyć dokument potwierdzający przyjęcie chrztu – akt chrztu lub odpis „ad sacra”, data wydania nie jest istotna, dokument musi być opieczętowany i okazany w oryginale.

W przypadkach wątpliwości, Kandydaci spotkają się z Proboszczem po feriach – w podanych terminach i w przypadku dopuszczenia dokonają wpłaty po podjęciu decyzji.

28 01 – 11 02 ferie zimowe.

12 – 25 lutego ostatnie dwa spotkania w grupach.

14 lutego – Środa Popielcowa – Msza o 19.30 – obowiązkowo!

W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek o 19.30 nabożeństwa w kościele i próby liturgii – dla wszystkich.

Każdy Kandydat uczestniczy przynajmniej w dwóch nabożeństwach Gorzkich Żali w niedziele.

Osoby z zaległościami w uczestnictwie w różańcach i roratach uczestniczą we wszystkich nabożeństwach Gorzkich Żali.

19 – 24 lutego – spotkania z Księdzem Proboszczem dla „uprzywilejowanych” Kandydatów. Godziny zostaną podane zainteresowanym na pierwszym spotkaniu w grupie po feriach.

Podanie powinno zawierać następujące elementy: 

  1. Do kogo jest kierowane? (ks. Witold Drzyzgiewicz, Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi)
  2. Deklarację pełnej świadomości i dobrowolności („świadomie i dobrowolnie proszę o udzielenie sakramentu bierzmowania”)
  3. Motywację (np. - pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym członkiem wspólnoty Kościoła; świadomie podjąć obowiązki, które wypływają z tego sakramentu; pogłębiać więź z Chrystusem; dawać świadectwo wierności Jego Ewangelii)
  4. Imię Patrona, którego obrałeś, z krótką informacją o patronie[1]
  5. Świadek bierzmowania i kilka słów o nim.[2]
  6. Proszę o własnoręczne napisanie podania na kartach formatu A4.

[1] 16. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu. [Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania]

[2] 17. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

  1. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893). [tamże]